Frågor och svar – Kavlås äng

Texten uppdaterad 2023-01-17

FrågaSvar
6/12 2022 Tillkommer någon gatubyggnadsavgift?Nej.
13/12 2022 I programhandlingen står det såhär: ”Parkeringsnormen som tillämpas vid bygglovgivning är 2 p-platser för enbostadshus och 3 p-platser för tvåbostadshus. Som en av dessa p-platser godtas uppfart framför garage/carport.” Vi tolkar det då som att det är 3 platser för ett parhus och 2 platser för ett fristående enbostadshus men undrar då hur P-talet ser ut för radhus och även kedjehus?Antalet parkeringar som behövs fastställs slutligen i bygglovet, och det är Parkeringsnormen som är vägledande för bedömningen. I och med att bebyggelsen inte är helt jämförbar med varken Enbostadshus eller Flerbostadshus enligt parkeringsnormen får ett rimligt antagande vara att det ska finnas minst en plats per bostad.
13/12 2022 Sedan skulle vi vilja ha ett förtydligande kring den gråa ytan som är markerad som natur ”Sammanhållet grönområde om minst 340kvm och max 400kvm.” i det norra området för tävlingen. Ingår den platsen i tävlingsfastigheterna eller kommer den ytan att ägas, planeras och underhållas av kommunen?Den gråa ytan är allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att kommunen bygger ut och underhåller ytan. Den inte ingår i området som tilldelas i tävlingen.
20/12 2022
Måste bilparkering för det södra området ske på den egna fastigheten eller kan dessa samlas ihop på en eller flera gemensamma ytor mellan grupper av bostadsenheter, så att man får en samlad parkeringsprincip på ett liknande sätt som är möjligt på det norra området?
Som beskrivet i inbjudan ser vi helst att parkering anordnas på varje fastighet i det södra området, men det är inget absolut krav. Har ni en lösning ni tycker fungerar bättre är det bara att köra på den och beskriva i er projektidé varför ni har valt den lösningen.
16/1 2023
Det står i inbjudan att ”Referensprojekten ska vara genomförda” – innebär det att de måste vara klara och inflyttade, eller fungerar det även om det håller på att byggas just nu?
Bäst är så klart om de är färdigställda, men ni kommer inte bli diskvalificerade för att ni har ett referensprojekt som inte är färdigställt. Referensprojekten har som syfte att stärka er projektidé, och det väger klart tyngre om referensprojektet är färdigställt. Påbörjade skulle i princip kunna jämställas med att den är färdigställd så länge det går att se ett resultat och inte bara är visionsbilder.

Alingsås kommun