Försäljningsklar verksamhetsmark

Verksamhetsmark omfattar både tomter för industri och handel. Alingsås kommun säljer verksamhetsmark till intressenter.

Texten uppdaterad 2023-09-29

Nedan listas kommunens verksamhetsmark som finns tillgänglig för försäljning. När kommunen säljer verksamhetsmark utgår försäljningarna ifrån riktlinjer för verksamhetsmark.

För Alingsås kommun är det viktigt att tillgodose näringslivets behov. Därför arbetar kommunen med att tillgängliggöra verksamhetsmark för försäljning. Verksamhetsmark som är detaljplanelagd överlåts företrädesvis genom direktförsäljning, utan tidigare markanvisning. I dessa fall skrivs inget markanvisningsavtal, utan kommunen och byggherren ingår ett bindande marköverlåtelseavtal.

 Det utesluter dock inte att markanvisning används och i undantagsfall kan verksamhetsmark även anvisas genom markanvisningstävling eller anbudsförfarande.

Normalt följs processen av att kommunen tar emot intresseanmälningar från byggherrar eller verksamhetsutövare som vill bedriva verksamhet i kommunen. Därefter så görs en bedömning utifrån företagets behov och vilka positiva effekter en marktilldelning skulle innebära för kommunen.

Nedanstående kriterier tillämpas och undantag från listan kan beslutas av kommunstyrelsen.

 • Byggherren ska kunna uppvisa att det finns en hyresgäst för verksamheten som ska uppföras. Alternativt att företaget ska nyttja ytan för sin egen verksamhet.
 • En enklare skiss över hur området är tänkt att se ut efter bebyggelse.
 • En övergripande verksamhetsbeskrivning.
 • Arbetstillfällen och andra synergieffekter som en markanvisning kan leda till.

Om det blir aktuellt kan kommunen sedan erbjuda lämplig verksamhetsmark.

Beslutet om vilken eller vilka verksamheter som ska få markanvisning fattas av kommunstyrelsen. Vilka bedömningskriterier som är avgörande, beror på de olika områdenas förutsättningar samt vilken anvisningsmetod som tillämpas.

I de fall markanvisningstävling är tillämpligt som markanvisningsmetod för verksamhetsmarken, kan kommunen ha särskilda kriterier och villkor som ska uppfyllas till exempel viss verksamhet eller gestaltning.

När intressenter inkommer görs en bedömning kring företagets status.

Företaget ska visa att de har ekonomi att genomföra investeringen på ett hållbart sätt. Företaget ska också kunna uppvisa att de är intressanta ur kommunens perspektiv med utgångspunkt i nedanstående urvalskriterier. Kommunen har antagit Agenda 2030 och verksamheter som bidrar till en hållbar utveckling ses som ett positivt värde för kommunens framtid. Verksamheter och företag som får marktilldelningar uppmuntras till att redovisa klimatkalkyler för både byggnation och verksamhet

E-tjänst Exploatera kommunal mark - Intresseanmälan

Här anmäler ni ert företag för att visa intresse för att exploatera kommunal mark

Försäljningsklara tomter

 • Kriterier för verksamhetsmark

  Lokala företag

  Kommunen har som ambition att stötta det lokala näringslivet. Vid tilldelning av mark läggs stor vikt vid att företaget redan är lokaliserat i kommunen. Detta innebär att de berörda verksamheterna stannar kvar i kommunen och att inte de redan etablerade arbetstillfällen som finns försvinner.

  Nya lokala arbetstillfällen i närtid

  Företag med expansionsbehov inom en 1–3 års period som också innebär en ökning av arbetstillfällen ska prioriteras. Kommunen har som mål att tillskapa 3700 nya arbetstillfällen fram till 2035 vilket innebär att det krävs satsningar på företag som har möjlighet expandera och utvecklas.

  Nya arbetstillfällen

  Hög prioritet vid marktilldelning ges till verksamheter som tillskapar nya arbetstillfällen till kommunen. Detta gäller företag som är personalintensiva och tillskapar ett stort antal arbetstillfällen till kommunen.

  Omlokalisering

  När kommunen ser ett behov eller värde av att flytta verksamheter så ska de kunna erbjudas en ny lokalisering. Det kan handla om tillfällen där kommunen önskar flytta verksamheter från ett område där det på sikt kan ske förändringar från till exempel industri till handel, bostäder eller kontor.

  Bytesmark

  Äger verksamheten som behöver idag en fastighet i ett område som kommunen har intresse av att utveckla finns möjligheten att erbjuda ett markbyte. Främst ska detta tillämpas vid redan obebyggda tomter eller fastigheter där markanvändningen i framtiden ska ändras genom detaljplan. En marktilldelning till en verksamhet som äger sin egen fastighet kan även innebära en naturlig omflyttning om en annan verksamhet köper loss den. Vid en marktilldelning till dessa företag ska en plan för hur framtida användning av befintlig fastighet uppvisas.

  Företagets varumärke

  Ett starkt varumärke bidrar till att skapa dragningskraft till området och verka för att andra verksamheter ska etablera sig i närområdet.  

  Följdinvesteringar

  Ett företag som har möjlighet att locka till sig andra liknande verksamheter eller underleverantörer vilket innebär följdinvesteringar.

  Attraktion

  Attraktiva företag från ett kommunperspektiv kan också attrahera liknande verksamheter för att tillskapa kluster inom verksamhetsområden

   

   

 • Längs Gräfsnäsvägen finns ett större område för verksamhetsmark till försäljning.

  Områdets areal uppgår till 45 000 m2, men det är möjligt att förvärva delar av fastigheten. Enligt detaljplanen (DP 53) är ändamål för verksamhetsmarken småindustri, lager, kontor och hantverk. Det är möjligt att bebygga marken upp till 50 %.

  Markpris: ca 150-200 kr/m2.

  Plankarta Erska-Lindås

 • Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål och är belägen i Sollebrunn.

  I den norra delen av Alingsås kommun finnes fastigheten TORP 1:67 som är avsedd för industriändamål. Fastighetens areal uppgår till ca 3 800 m2. Fastigheten TORP 1:67 är planlagd för industriändamål.

  Markpris: Fastigheten kommer att värderas vid försäljning.

  Plankarta Sollebrunn Torp

Kommande verksamhetsmark

 • Bälinge företagspark ska vara väl fungerande med skiftande verksamheter som ska tillföra arbetstillfällen i kommunen. Syftet med området är att det ska ha väl fungerande infrastruktur och vara en attraktiv arbetsplats.

  Detaljplan för etapp 1 antogs av kommunfullmäktige i juni 2021.

  Inom området pågår nu framtagande av detaljplan för etapp 2. Syftet med detaljplanen är att utreda och planera för utbyggnad av befintliga verksamhetsområden i Tokebacka och Bälinge.

  Bälinge Företagspark bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Vilken slags verksamheter som kan vara tänkbara i området behöver utredas vidare och efterfrågan hos marknadens aktörer är en av flera aspekter som tillför värde till planarbetet. Stor vikt läggs vid att  skapa förutsättningar för redan etablerade verksamheter som vill expandera eller verksamheter som av strategiska skäl ser fördelar med att  förflytta sin befintliga verksamhet till området.

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten