1 Driftstörningar

Attraktivt och hållbart verksamhetsområde

Bälinge Företagspark bedöms med sitt geografiska läge intill E20 vara attraktivt för företag och verksamheter som vill etablera sig i kommunen. Förhoppningen är att området kan generera upp till 1500 arbetstillfällen när det är helt utbyggt.

Texten uppdaterad 2024-04-11

Utvecklingen av Bälinge företagspark bidrar till en markberedskap om cirka 80 hektar industri- och verksamhetsmark som tillhandahåller fastigheter och byggrätter som svarar mot olika intressenters behov vad gäller fastighetsstorlek, byggnadsvolym och närhet till andra verksamheter. Utvecklingen av området syftar till att både kunna bemöta efterfrågan kortsiktigt men även kunna svara på marknadens snabba förändringar mer proaktivt.

Kommunen öppnar upp för att knyta intressenter till området genom att reservera fastigheter för attraktiva etableringar. Det finns också goda förutsättningar till omlokalisering av idag centrala verksamheter som skulle passa bättre i mer perifera lägen. Det kan till exempel handla om störande verksamheter eller verksamheter som på andra sätt har en stor omgivningspåverkan.

Området är beläget endast fem kilometer från stadskärnan. En viktig förutsättning i samband med utvecklingen av området har därför varit att ordna goda möjligheter för att kunna ta sig smidigt till och från parken. Säkra cykelvägar och kollektivtrafikförbindelser är åtgärder som kommunen har arbetat mycket med för att underlätta pendling till och från området.

Hållbarhetsarbete

 • Långsiktigt hållbara lösningar för försörjning av el, värme och fiber

  Alingsås Energi är en viktig samarbetspartner för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling, och erbjuder smarta lösningar för hållbar försörjning av el, värme och fiber. All infrastruktur är på plats i området och respektive fastighet kan ansluta sig efter behov.

  Det går att koppla in fjärrvärme för miljövänlig och stabil uppvärmning av både lokaler och varmvatten. Alingsås Energi har en fossilfri lokal produktion av fjärrvärme och är en certifierad Schysst Elhandlare med 100% förnybar el från sol, vind och vatten. Dessutom har energibolaget en egen lokal produktion av el i form av vattenkraft.

  Den lokala anknytningen är något som företagare i Alingsås har satt stort värde på.

  Bälinge Företagspark är anpassad för utbyggnad av kommande exploateringar för att tillgodose nya kunders behov även i elnätet.  Vill man som kund bidra till en omställning och göra skillnad för framtiden genom att investera i solceller så kan Alingsås Energi ta emot överskottet till elnätet samt hjälpa till med elhandelslösningar.

  Förutom fiber kan bolaget erbjuda inplaceringar i datacenter med robusta lösningar med redundans som skapar trygghet och god kapacitet mot omvärlden.

  Alingsås Energi erbjuder även smarta lösningar inom I o T, Internet of Things, i samverkan med andra aktörer.

 • Kommunen har höga ambitioner för områden och har därför tagit fram ett program som visar hur området ska utformas. Programmet vägleder i vilka val man ska göra när det kommer till fasad, tak och förgårdsmark.

  Ta del av gestaltningsprogrammet

Interna genvägar

Detaljplaner och tidsplan

Simon Stefansson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten

Rebecca Gullbrandsson

NULL

Exploateringsingenjör, Exploateringsenheten