2. Ansöka om plats till förskola & pedagogisk omsorg

2.1   Anmälan

Anmälan kan göras 6 månader innan barnet behöver plats. Barnet placeras i kön, från det datum anmälan kommer in.

2.2   Turordning

Barn placeras i följande turordning:

  • Utifrån behov av särskilt stöd. Specialpedagogen i verksamheten utreder.

  • Ekonomisk förtur. Socialförvaltningen utreder

  • Nyplacering. Ködatum gäller.

Innan placering görs på önskad förskola/pedagogisk omsorg tar förvaltningen hänsyn till följande förturer:

  • Syskonförtur, omplacering eller nyplacering av barn som vid placeringstillfället har syskon på förskolan.

  • Geografisk förtur, omplacering för barn som flyttar från ytterområden till Alingsås tätort eller från Alingsås tätort till ytterområdena.

2.3   Omplacering

Omplaceringsförtur mellan kommunala förskolor gäller endast inför augusti, förutom vid ovan angivna förturer.

2.4   Schema

Schema ska lämnas in för varje barn via e-tjänst. Gäller schemat flera veckor räknas ett timsnitt/vecka.

Schema läggs in som enveckorsschema eller rullande schema (schema som löper över flera veckor).

  • Ändring av barns vistelsetid som kräver justering av förskolans/fritidshemmets bemanning, måste lämnas in senast två veckor i förväg för att kunna garanteras.

  • För barnomsorg på obekväm arbetstid behöver aktuellt schema lämnas senast 1 månad innan det börjar gälla, om det kräver justering av verksamhetens bemanning, annars kan omsorgsbehovet  inte garanteras.

2.5   Barnomsorg på obekväm arbetstid

Behöver du barnomsorg på obekväm arbetstid, finns särskild information på denna sidan.

2.6   Uppsägning

Uppsägning av plats ska göras via e- tjänst. Uppsägningstiden är två månader, även vid byte från kommunal till enskild verksamhet. Om ditt förskolbarn inte använder förskolan/fritidshem under två månader avslutas platsen. (3 månader under månaderna juni-augusti). Om ditt förskolebarn får en sjukdom som innebär långvarig frånvaro, kan undantag göras från denna regel. Detta kräver beslut från förvaltningens verksamhetschef för förskolan. Kontakta central administration om detta skulle vara aktuellt.