Ändring nr 1 av detaljplan 197 för Alingsås, Verksamheter vid Krangatan 3 (Nolby 37:25 samt del av Taljan 1)

Ändring av detaljplan Verksamheter vid Krangatan 3 grundar sig i en stor efterfrågan på verksamhetsmark och syftar därmed till att, utöver industri, även möjliggöra för handel på platsen. Arbetet är för närvarande pausat.

Texten uppdaterad 2022-05-19

Diarienummer

2021.346 SBN

Beskrivning

Gällande detaljplan, Verksamheter vid Krangatan 3, vann laga kraft den 14 juni 2016, efter antagande i samhällsbyggnadsnämnden den 16 maj 2016 §77. Den togs fram med syfte att möjliggöra etablering av ett nytt verksamhetsområde i Sävelunds industriområde, nordost om Alingsås centrum.

I Alingsås kommun finns det idag en stor efterfrågan på verksamhetsmark, däremot är utbudet av planlagd kommunal mark för industri och handel begränsad. Syftet med planen är därför att ändra gällande detaljplan för Verksamheter vid Krangatan 3 genom att tillåta handel inom planområdet samt att i arbetet med detaljplanen pröva största möjliga byggrätt.

Planområde

Planområdet utgörs av fastigheten Nolby 37:25 samt en del av Taljan 1 och är beläget i Sävelunds industriområde, mellan Vänersborgsvägen och Västra stambanan, ca 2 km nordost om Alingsås centrum.

Status

Planarbetet har påbörjats men är för närvarande pausat.

Process

Samråd

När ett planförslag har upprättats skickas det ut på samråd till statliga myndigheter, kommunala förvaltning­ar och berörd allmänhet. Möjlighet finns då att lämna synpunkter på planförslaget.

Granskning

Planarbetet prövas med begränsat förfarande då uppdraget överensstämmer med aktuell översiktsplan och länsstyrelsens granskningsyttrande samt för att planarbetet omfattar en ändring av befintlig detaljplan där utredningar och överväganden redan gjorts. Samtliga sakägare får därmed möjlighet att godkänna planförslaget redan i samrådsskedet. Om alla sakägare väljer att godkänna samrådsförslaget kan kommunen direkt besluta om antagande och därmed utesluta granskningsskedet.

Antagande

Om samtliga sakägare har valt att godkänna förslaget under samrådstiden kan granskningsskedet förbigås och planen kan då föras direkt till antagande. Om samtliga sakägare däremot inte väljer att godkänna förslaget under samrådstiden ska förslaget vidare vara tillgängligt för granskning.

Laga kraft

Om ingen överklagar vinner beslutet laga kraft tre veckor efter det att detaljplanen antagits.

Planenheten

NULL

Sveagatan 12, 441 81 Alingsås

Elisa Johansson

NULL

Planarkitekt, Planenheten