Publicerad 2023-12-14, kl 08:40

Detaljplan för Stadsskogen ut på granskning

Nu är detaljplanen för fjärde etappen inför utvecklingen av Stadsskogen ute på granskning. Senast den 25 januari ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunstyrelsen.

Utvecklingen av Stadsskogen har pågått i många år och nu är den fjärde etappen aktuell. Den berör den västra delen av skogsområdet inklusive den tillfälliga byggväg som nu finns mellan Rubingatan och Stadsskogsgatan.

Detaljplanen var ute på samråd under hösten 2021 och då inkom sakägare, myndigheter och allmänhet med totalt 36 synpunkter.

 – Många synpunkter berörde att planförslaget tog för mycket naturmark i anspråk samt att ny bebyggelse blev för omfattande och att det var av stor vikt att säkerställa de rekreativa och sociala värden skogen bidrar med, säger planarkitekt Emelie Spreizer-Aspeheim.

Utifrån synpunkterna har planförslaget utvecklats vidare inför att det nu ska ut på granskning. Nu syns en ökning av naturmark med cirka 3000 kvadratmeter och dessutom en sänkt exploateringsgrad på den yta som föreslås för bostadsbebyggelse.

 – Totalt möjliggör planförslaget byggnation av 100 bostäder där rad-, par-, kedje-, och flerbostadshus kan uppföras. Men exempelvis placering av bostäder och höjder på byggnader har ändrats inför granskningen jämfört med samrådet. Ändringarna inför granskning går i linje med att vi har haft ett ännu större fokus på ekologiska och rekreativa värden för området, säger Emelie Spreizer-Aspeheim, som även berättar att gaturummet ska präglas av grönska.

– I förslaget har vi minskat gatubredderna för att möjliggöra ett småskaligt intryck. Förslaget säkerställer också att byggnader inte får uppföras för nära gaturummet så att det finns plats för grönska.

Planförslaget möjliggör även en flexibel användning där skola eller bostäder kan uppföras i planområdets södra del som ansluter mot Stadsskogsgatan. Kommunen har ännu inte beslutat om skola ska byggas, men detaljplanen möjliggör båda alternativen.

Utbyggnad enligt detaljplan planeras att påbörjas år 2025 under förutsättning att detaljplanen får laga kraft.

Hela förslaget finns att läsa här. 

Du kan också se förslaget fysiskt i samhällsbyggnadsförvaltningens reception på Sveagatan. 

Eventuella synpunkter på granskningsförslaget ska skickas in senast 25 januari 2024 till kommunstyrelsen@alingsas.se.

Kartby av området som påverkas av detaljplanen.
Kartvy över det nya området.
sitruationsplan över det nya området.
Situationsplan över det nya området.

Alingsås kommun