Publicerad 2022-11-04, kl 15:29

Stort intresse för enkät om Stora torget

Torghandel, serveringar och evenemang. Det är vad alingsåsarna anser vara viktigast för Stora torgets framtid. Det visar sommarens enkät som nu är sammanställd.

Den enkät om Stora torget som genomfördes från Potatisfestivalen i juni fram till slutet av augusti lockade hela 1945 personer att svara. Enkäten är en del av kommunens projekt ”Omvandling av Stora torget” som syftar till att se över utformningen av Stora torget och skapa en levande torgmiljö.

 – Roligt att så många tog sig tid att svara. Vi vill rikta ett stort tack till alla som bidragit till ett bra underlag att jobba vidare med. 90 procent av alla som svarade bor i kommunen så detta är verkligen en fingervisning om vad alingsåsarna tycker, säger Kristine Bayard, planarkitekt på Alingsås kommun.

Frågor som ställdes i enkäten var hur man vill att Stora torget ska användas. Varje alternativ fick den svarande sedan rangordna från oviktigt till högintressant.

Torghandel, uteserveringar och evenemang är det som flest anser vara högintressant, att jämföras med lekytor, vattenupplevelser och offentlig konst som generellt sett anses mindre viktigt. Frågan om bilparkering råder det delade meningar om då en del anser det vara viktigt, medan andra vill prioritera annat på torget.

Det fanns också möjlighet till fritextsvar och där kom det bland annat synpunkter på att kullerstenarna borde bytas ut för att öka tillgängligheten. Fritextsvaren ger också en bild av att många efterfrågar en levande mötesplats för alingsåsarna med sittplatser, grönska, torghandel och aktiviteter för alla åldrar. Samtidigt uttrycker en del svarande oro för vad det skulle innebära för handeln om parkeringsplatserna i stadskärnan blir färre.

 – Vi kommer nu att analysera enkätsvaren på djupet och utifrån dem ska vi ta fram olika alternativ med förslag till utformning där vi tittar på trafikering av gatorna kring Stora torget, parkeringsplatser och utformningen av torgytan. De olika förslagen ska sedan fungera som underlag till den dialog som vi ska ha med näringsidkare och remissinstanser och därefter fortsätter arbetet med att färdigställa ett färdigt förslag för hur Stora torget ska utformas, säger Kristine Bayard.

Följande slutsatser kan dras av enkätens resultat:

  • 64% av de som svarade på enkäten är kvinnor och 36% är män.
  • De flesta är i åldern 25-54 år och 90% av de som har svarat är boende i Alingsås kommun.
  • 68% tar sig vanligtvis till stadskärnan till fots eller med cykel, 65% med bil och 9% med kollektivtrafik (Här kunde man välja flera svarsalternativ).
  • När det gäller bilparkeringarnas betydelse går åsikterna isär. 37% av de som har svarat anser att det är oviktigt, medan 33% anser att det är högintressant.
  • Mötesplats/sittytor, evenemang, torghandel, grönska och uteserveringar anses vara mer intressant än lekytor, vattenupplevelse och offentlig konst som av många ses som oviktigt.
  • Torghandel är det alternativ som flest viktat som högintressant, följt av uteservering och evenemang.
  • Fritextsvaren förstärker bilden av att de som har svarat ser olika på behovet av bilparkering på torget. Många framför att bilparkeringarna ska tas bort till förmån för andra användningsområden samtidigt som många tycker att det är viktigt med parkeringsmöjligheter på torget. En del uttrycker oro för vad det skulle innebära för handeln om parkeringsplatserna i stadskärnan blir färre.
  • Fritextsvaren ger också en bild av att många efterfrågar en levande mötesplats för alingsåsarna med sittplatser, grönska, torghandel och aktiviteter för alla åldrar.
  • Flera beskriver svårigheter med att ta sig fram på kullersten och efterfrågar att den ska tas bort för att öka tillgängligheten.

Enkätrapportens statistik finner ni här.

Kristine Bayard

NULL

Planarkitekt, Planenheten