Publicerad 2022-05-03, kl 07:48

Stort engagemang under samrådet för Mjörnstranden

I slutet av förra året var planprogrammet för Mjörnstranden ute på samråd. Responsen och engagemanget från alingsåsarna var stort, och nu pågår arbetet med att ta fram en samrådsredogörelse.

11 november till 12 december hade allmänheten på sig att titta på kommunens förslag till planprogram och inkomma med synpunkter.

– Det är tydligt att Mjörnstranden engagerar. Vi hade uppskattningsvis över 500 besökare på turistbyrån och statistik visar att hemsidan hade cirka 1400 besök under den här tidsperioden. Till det har även 98 yttranden inkommit som vi håller på att sammanställa och besvara, säger Arben Vojvoda, översiktsplanerare på Alingsås kommun.

En grovsortering av samtliga yttranden visar att det i huvudsak finns fem områden som åsikterna kretsar kring. Rekreation är ett område som berörs, där en del värnar om den stillhet som råder på platsen idag medan andra ser fördelar med att nya rekreationsformer kan utvecklas. Ett annat område som berörs återkommande är att utvecklingen bör ske utan att befintliga naturvärden påverkas negativt.

Vidare är föreslagen bebyggelse något som engagerar. En del tycker om den ambition som finns i förslaget medan andra anser att bebyggelsen tar för stor plats och vill se färre byggnader. Slutligen har det även inkommit synpunkter om vikten av att lösa trafiksituationen på ett bra sätt samt att öka tydligheten för hur och när genomförandet av det som står i förslaget ska ske.

– Nu fortsätter vi med att ta fram en samrådsredogörelse som kompletterar övriga handlingar inför att programmet ska behandlas politiskt. Bra att veta är också att många inkomna synpunkter blir aktuella för behandling först i detaljplaneskedet, alltså efter att planprogrammet är antaget, avslutar Arben Vojvoda.  

Plan- och gestaltningsprogram för Mjörnstranden.

Arben Vojvoda

NULL

Översiktsplanerare, Tillväxtavdelningen