Publicerad 2021-06-14, kl 07:24

Vill samarbeta med fastighetsägare

Vårens beslut i kommunfullmäktige om cirkulär gångbanerenhållning ställer krav på fastighetsägare att delta i skötseln av gångbanor inom detaljplanelagt område.

— Vår förhoppning är att vi genom tydlighet ska hitta ett bra samarbete med kommuninvånarna som gynnar alla parter, säger Peter Öhrn, enhetschef på trafik och planering.

Det var i slutet av mars månad som kommunfullmäktige tog beslutet att Alingsås kommun ska införa så kallad cirkulär gångbanerenhållning. I praktiken innebär det att ägaren till en fastighet som ligger inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman för allmänna platser ska utföra delar av skötseln av gångbanor i anslutning till fastigheten.

— Nu är det tydligare vad som är fastighetsägarens ansvar och vad som är kommunens ansvar. Det är därför viktigt att vi försöker nå ut till alla invånare med vad som gäller, säger Peter Öhrn.

Fastighetsägaren har några olika punkter att utgå ifrån när det handlar om skötsel av gångbanan utanför fastigheten. 

  • Fastighetsägaren ska ta bort ogräs och annan växtlighet samt hålla rent från nedskräpning. 
  • Fastighetsägaren ska skyndsamt ta bort snö och is som är en olägenhet för gångtrafiken. 
  • Fastighetsägaren ska sopa bort sand från gångbanan som används vid halkbekämpning. 
  • Fastighetsägaren ska hålla rännstensbrunnar fria från snö, is, löv eller annat som hindrar vattenflödet.  
  • Fastighetsägaren ska på ett övergripande sätt hålla gångbanan framkomlig, trevlig och trafiksäker.  

— Det kan låta som ett stort ansvar när man ser det framför sig. Men det är utspritt över hela året och de flesta fastigheter har inte en särskilt lång sträcka att ta hand om. Vi har också planer på att göra ett övergripande områdesschema som offentliggörs så att vi på kommunen kan samarbeta med fastighetsägarna. När vi tar våra ytor i ett specifikt område kan fastighetsägarna ta sina ytor i samma område, det skulle stärka samarbetet och troligen höja slutresultatet. Då blir det också lätt för oss göra platsbesök i olika områden för att säkerställa att både fastighetsägarna och vi själva gör rätt. Även vi måste givetvis hålla efter de kommunala ytorna på samma sätt för att skapa en fin helhet.

Peter Öhrn menar vidare att många fastighetsägare redan gör det här jobbet i dag. Skillnaden nu är det finns ett krav, och vårens beslut innebär också att de fastighetsägare som inte uppfyller kraven kan komma att tilldömas vite om maximalt 15 000 kronor.

— Vite är det absolut sista steget att ta till. Först skickar vi ut informationsbrev och gör platsbesök så att fastighetsägaren får möjlighet att rätta till eventuella brister. Så vi hoppas inte att det ska gå så långt som till vite, säger Peter Öhrn. 

Trafiksäkerhet för sopbilen

När du ställer ut ditt sopkärl ska det inte stå på gångbana eller gata, utan ska hållas innanför tomtgräns. Det är mycket viktigt att hålla växtlighet borta från vägen i både sidled och höjdled för att sopbilen ska kunna ta sig fram på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Tänk på att sopbilen är ett stort fordon som behöver mycket plats. Mer information finns i den här bilagan.

Läs mer om cirkulär gångbanerenhållning här.

Alingsås kommun