Gångbanerenhållning

31 mars 2021 togs beslut i kommunfullmäktige om cirkulär gångbanerenhållning. Ett beslut som ställer krav på att fastighetsägaren deltar i skötseln av gångbanor inom detaljplanelagt område.

Texten uppdaterad 2021-10-25

Beslutet tydliggör vad som är fastighetsägarens ansvar och vad som är kommunens ansvar. I praktiken innebär det att ägaren till en fastighet som ligger inom detaljplanerat område där kommunen är huvudman för allmänna platser ska utföra delar av skötseln av gångbanor i anslutning till fastigheten.

Många fastighetsägare gör redan det här jobbet i dag. Det som är skillnaden nu är att det finns ett krav. Beslutet innebär också att de fastighetsägare som inte uppfyller kraven kan komma att tilldömas vite om maximalt 15 000 kronor. Vite är det dock det absolut sista steget. Först skickar kommunen ut informationsbrev och gör platsbesök så att fastighetsägaren får möjlighet att rätta till eventuella brister. Detta för att det förhoppningsvis inte ska behöva gå så långt som till vite.

Fastighetsägarens ansvar

Fastighetsägaren har några olika punkter att utgå ifrån när det handlar om skötsel av gångbanan utanför fastigheten.

Det kan låta som ett stort ansvar när man ser det framför sig. Men det är utspritt över hela året och de flesta fastigheter har inte en särskilt lång sträcka att ta hand om.

Fastighetsägaren ska…

  • ta bort ogräs och annan växtlighet samt hålla rent från nedskräpning.
  • skyndsamt ta bort snö och is som är en olägenhet för gångtrafiken.
  • sopa bort sand från gångbanan som används vid halkbekämpning.
  • hålla rännstensbrunnar fria från snö, is, löv eller annat som hindrar vattenflödet.
  • på ett övergripande sätt hålla gångbanan framkomlig, trevlig och trafiksäker.

Håll sikten fri

Häck och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana bör du se till att de inte inskränker bredden på gata/gångbana och att det finns fri höjd för trafikanterna. Här får du tips om hur man klipper häcken på bästa sätt.

Framkomlighet för sophämtning

Sopkärlet ska inte stå på gångbana eller gata, utan ska hållas innanför tomtgräns. Det är mycket viktigt att hålla växtlighet borta från vägen i både sidled och höjdled för att sopbilen ska kunna ta sig fram på ett tryggt och trafiksäkert sätt. Tänk på att sopbilen är ett stort fordon som behöver mycket plats. Mer information finns i länk nedan.

Du är välkommen att höra av dig till oss på Trafik och planering om du har frågor.

Telefontid trafik- och parkenheten

NULL

Kontakta trafik- och parkenheten på 0322-61 70 22, telefontid kl. 8-10 alla helgfria vardagar. Kontakta växeln övrig tid 0322-61 60 00, kl 8-17 måndag-torsdag och 8-16 fredag., Trafik- och parkenheten