Publicerad 2021-06-07, kl 07:48

Ny dagvattenplan i Alingsås kommun

Nu har Alingsås kommun tagit fram en ny dagvattenplan som utgör grunden i styrningen av dagvattenfrågor.

— Planen ska vägleda kommunen framåt för att vi ska uppnå en hållbar dagvattenhantering, säger projektledare Staffan Kaltin.

Dagvatten är regn- eller smältvatten från snö och is från hårda ytor som hustak, asfalterade uppfarter, vägar och stenläggningar. Dagvattnet förorenas på sin väg mot sjöar och vattendrag och måste därför renas för att undvika föroreningar i våra vatten. 

På senare tid har extrema regn, så kallade skyfall, blivit allt vanligare. Då blir vattenflödena så stora att de inte får plats i dagvattenledningar och diken, vilket riskerar skadliga översvämningar.

— Det är framförallt dessa problem vi vill åtgärda genom en hållbar dagvattenhantering. Kortfattat innebär det att använda fler öppna, gröna lösningar för att ta hand om dagvatten istället för hantering av dagvatten i ledningar och tekniska system. Exempel på gröna lösningar är diken, dammar och nedsänkta växtbäddar, säger Staffan Kaltin.

Hållbar dagvattenhantering innebär även att vi måste anpassa oss efter naturens förutsättningar och bygga hus på rätt ställen och hantera dagvatten och skyfall på rätt ställen. Allt detta kräver planering, och hantering av dagvatten måste finnas med i ett tidigt skede i alla byggprojekt. 

— Vi behöver bevara och skapa plats för vattnet och se det som en resurs, inte något vi bara ska bli av med. För vattnet kan bidra med många mervärden för oss, säger Staffan Kaltin.

En hållbar dagvattenhantering bidrar till minskad förorening av vattendrag och sjöar, minskade översvämningar men även till minskad grundvattensänkning och andra mervärden som ökad biologisk mångfald och vackra och hälsofrämjande livsmiljöer.

För att uppnå en hållbar dagvattenhantering kommer både kommunala och privata fastighetsägare framöver att behöva hantera dagvatten i större utsträckning än tidigare, framförallt med att minska dagvattenbelastningen genom fördröjning eller infiltration i marken.

— Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en del i att värna om dricksvattnet är att hantera dagvattnet på ett hållbart sätt. Men dagvattenplanen är också viktig för att motverka översvämningar och för att uppnå miljökvalitetsnormer, avslutar Staffan Kaltin.

Läs mer om dagvatten.

Staffan Kaltin

NULL

Projektledare, Projekt- och utvecklingsenheten VA