Publicerad 2021-03-17, kl 08:33

Hållbarhetsmål viktig del i nya projekt

Alingsås kommun jobbar på olika sätt med de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Ett exempel på detta är kretsloppsavdelningens arbete med VA- och avfallsprojekt, där de globala hållbarhetsmålen genomsyrar projekten från planering till genomförande och avslut.

Lovisa Björnsdotter är projektchef på samhällsbyggnadskontorets kretsloppsavdelning. Hon berättar om arbetssättet som implementeras allt mer i verksamheten.

— Vi vill vara en kommun som tar ansvar och föregår med gott exempel, både mot andra kommuner och mot privata aktörer. Därför har vi sedan en tid tillbaka alltid med miljö- och hållbarhetsaspekter som en del i utvärderingen i de upphandlingar som vi genomför inom våra projekt. Entreprenörer och konsulter som arbetar på uppdrag av Alingsås kommun ska kunna leva upp till våra krav, säger Lovisa Björnsdotter.

Fördelen med projekt är att de, även om de är stora, oftast är så pass greppbara att det går att bryta ner miljö- och hållbarhetsaspekterna till något konkret för projektet.

— Det ska inte bara vara fina ord, utan vi ska verkligen jobba med social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet på riktigt i våra projekt. Sedan vi började med det här har vi fått mycket positiv feedback från marknaden, och det är givetvis roligt att höra att Alingsås kommun ligger i framkant, säger Lovisa Björnsdotter.

Ett aktuellt exempel på där ord blir till verkstad är ett VA-projekt i Västra Bodarna. Där hölls i förra veckan en digital workshop i ämnet mellan Alingsås kommun och entreprenören Skanska.

— Det blev verkligen jättelyckat. Fokus var just på hur vi konkret kan jobba på olika sätt för att hitta miljövänliga alternativ och skapa hållbara lösningar på både kort och lång sikt. Både kommunens och Skanskas medarbetare var verkligen aktiva och kom med många bra tankar och idéer., säger Lovisa, och fortsätter:

— Exempel på åtgärder och arbetssätt som kom fram var fokus på hållbarhet vid val av material och vid materialinköp. Inköp ska göras utifrån ett livscykelperspektiv och det är viktigt att även beakta förutsättningarna vid tillverkning och transport. För att minska klimatavtrycket ska projektet sträva mot att tillämpa lokal hantering av schaktmassor i så stor utsträckning som möjligt. Vidare bidrar en god dialog med boende i området samt möjligheter till praktik inom projektet till social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet ska genomsyra projektet från inköp till genomförande – vi ska få ut största möjliga värde för varje investerad krona.

Ett annat projekt som knutit an till det nya sättet att arbeta är ombyggnationen av Nolhaga avloppsreningsverk. Där var en av de avgörande anledningarna till att PEAB vann upphandlingen att de kunde leva upp till kommunens krav på miljö och hållbarhet.

— Erfarenheten hittills är att marknaden uppskattar att hållbarhet och miljö finns med i projekten redan i ett tidigt skede. Det känns jättebra att vi har hittat ett arbetssätt där det är naturligt för oss att ha med de här viktiga frågorna, säger Lovisa Björnsdotter.

Alingsås kommun

Interna genvägar

Mer om Agenda 2030