Publicerad 2020-12-17, kl 14:57

Höjd timavgift i miljöbalkstaxan

Miljöskyddsnämnden har beslutat om en indexhöjning av timtaxan inom miljöbalkens tillsynsområde. Det blir första höjningen på flera år i Alingsås kommun.

Priset höjs från 950 kronor till 1000 kronor från 1 januari 2021 och gäller ärenden som startas från 2021. Höjningen baseras på ”Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)” och den förändring som skett sedan oktober 2018.

Miljöskyddskontorets tillsyn och kontrollverksamhet ska enligt lagstiftning bekostas av avgifter. Det är den som driver en verksamhet som får tillsyn eller kontroll som ska betala avgiften. Storleken på avgifterna är beslutade av kommunfullmäktige och bygger på självkostnadsprincipen.

Den nya taxan som gäller från 1 januari 2021.

Alingsås kommun