Rättslig reglering för skolval

9 kap. Förskoleklassen
Placering vid en skolenhet
15 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om den önskade placeringen skulle medföra att betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

10 kap. Grundskolan
Placering vid en skolenhet
30 § En elev ska placeras vid den av kommunens skolenheter där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska gå. Om den önskade placeringen skulle medföra att en annan elevs berättigade krav på placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts, ska dock kommunen placera eleven vid en annan skolenhet inom sin grundskola. Kommunen får annars frångå elevens vårdnadshavares önskemål endast om

den önskade placeringen skulle medföra betydande organisatoriska eller
ekonomiska svårigheter för kommunen, eller
det är nödvändigt med hänsyn till övriga elevers trygghet och studiero.
Beslut enligt andra stycket punkt 2 gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Alingsås kommun