Lagstöd för tillsyn av fristående verksamheter

Skollagen reglerar ansvaret för tillsyn i det 26 kapitlet. Här specificeras vilken myndighet som har tillsynsansvar för de olika verksamheterna inom skolområdet.

Texten uppdaterad 2020-11-25

Skollagen 26 kap. 4§:

En kommun har tillsyn över
1. förskola och fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket,
2. pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25 kap. 10 §, och
3. att enskilda som godkänts av kommunen fortlöpande uppfyller kraven i 2 kap. 5 och 5 b §§.

Skollagen 26 kap. 3§:

Statens skolinspektion har tillsyn över hur en kommun uppfyller sitt tillsynsansvar enligt 4 §

Skollagen 26 kap. 6§:

En tillsynsmyndighet har för sin tillsyn rätt att på plats granska sådan verksamhet som står under dess tillsyn. Tillsynsmyndigheten har i den omfattning det behövs för tillsynen rätt att få tillträde till de byggnader, lokaler och andra utrymmen som används i verksamheten.

Skollagen 26 kap. 7§:

Den vars verksamhet står under tillsyn enligt denna lag är skyldig att på tillsynsmyndighetens begäran lämna upplysningar samt tillhandahålla handlingar och annat material som behövs för tillsynen.

Jonas Nordlander

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret

Louisa Asterfjord

NULL

Planeringsstrateg, Barn- och ungdomskontoret