Investeringsbidrag för föreningar

Här finner du information för ansökan om investeringsbidrag till föreningar.

Texten uppdaterad 2023-06-13

Föreningar kan söka investeringsbidrag för nybyggnad, tillbyggnad och renoveringar av anläggning och till verksamhetsmaterial med större inköpsvärde. 

Information om investeringsbidraget

Bidraget syftar till att ge en grundtrygghet för verksamhet i den anläggning föreningen hyr eller äger. Anläggningen ska vara belägen i Alingsås och tillgänglig för både föreningens medlemmar och alingsåsare. 

Bidraget syftar vidare till att främja investeringar enligt ovanstående stycke som är tillgängliga för både föreningarnas medlemmar och alingsåsare. Kommunen prioriterar verksamheter mot barn och ungdomar samt kulturhistorisk verksamhet.

Bidrag ges inte till stödföreningar/supporterklubbar och liknande eller föreningar som har som huvudsaklig uppgift att tillvarata enskildas yrkesmässiga eller ekonomiska intresse.

Föreningen ska ha allmänintresse och vara öppen för alla, om inte sakliga och godtagbara skäl finns för undantag. Det ska framgå av föreningens stadgar att alla har rätt att bli medlemmar och delta i verksamheten.

Förening som ansöker om investeringsbidrag ska samråda projektet med Alingsås kommun. Det ska justeras för eventuella synpunkter och åtgärder som meddelas från kommunen innan ett investeringsbidrag kan beviljas. Vid förändringar i projektplanen ska föreningen meddela detta till kommunledningskontoret utan dröjsmål. Om föreningen inte uppfyller angiven verksamhet enligt projektbeskrivning eller andra underlag som meddelats till kommunen kan avdrag, återkrav eller avslag på beviljat
belopp lämnas. Om verksamheten avyttrar egendom som berörs av mottagna bidrag, kan kommunen kräva återbetalning av givna bidrag.

Vid ett beviljande av investeringsbidrag ska föreningen, efter färdigställande av projektet, lämna slutredovisning till kommunledningskontoret som därefter meddelar kommunstyrelsen. Av slutredovisningen ska utfall i form av kostnader och utförande redovisas.

Föreningen ska vara en juridisk person, vilket innebär att den ska ha stadgar, vald styrelse och revisor.

Kommunens insats i förhållande till den totala investeringen bör inte överstiga 50 procent.

Ansökan och utbetalning

Till ansökan bifogas offerter eller liknande, ritningar/skisser och en kostnadskalkyl. Föreningen ska också ge en motivering till varför investeringen är viktig för verksamheten. Ansökan och underlag skickas till kommunstyrelsen@alingsas.se.

Utöver ovanstående bilagor ska föreningen bifoga stadgar och andra underlag som visar på kontinuitet i den verksamhet som bedrivs. Andra underlag som kan styrka detta är verksamhetsberättelser och uppgifter om antalet medlemmar. Detta innebär att föreningen skall vara stabil och ha en sådan karaktär att den genom regelbunden ideell verksamhet kan anses ha positiv betydelse för medlemmar och deltagare. Verksamheten bör ha bedrivits under minst ett år.

Föreningen är skyldig att överlämna de underlag som efterfrågas för att ansökan ska kunna handläggas.

Behandling av ansökningar sker löpande utefter att de kommer in. Utbetalning sker sedan löpande till föreningen efter inlämnande av kopior på kvitton och fakturor. Inkommen ansökan hanteras och beslutas av kommunstyrelsen beroende på ekonomiskt utrymme.

De ansökningar som inkommer stäms av mellan kommunledningskontoret och kultur- och utbildningsförvaltningen.

Alingsås kommun