Föreningsbidrag för pensionärsföreningar

Här finner du information för ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar.

Texten uppdaterad 2021-11-16

Generella krav och förutsättningar

Föreningen skall vara en juridisk person, det vill säga ha stadgar och ha valt en styrelse. Föreningen skall vidare ha en viss stabilitet och omfattning samt ha en sådan karaktär att det kan anses ha en positiv betydelse för medlemmarna.

 • Föreningen skall ha lokal anknytning till Alingsås kommun, ha betalande medlemmar hemmahörandes i kommun och rikta sig mot pensionärer i kommunen.
 • Föreningens verksamhet måste ha en nära anknytning till frågor som direkt rör vård- och omsorgens målgrupper.
 • Lokal förening skall ha en aktiv medverkan i det frivilligarbete som utvecklas i vård- och omsorgsnämndens regi.
 • Föreningen ska även på ansökningsblankett ange andra bidrag som har fåtts eller har sökts avseende innevarande verksamhetsår.
 • Undantagna från bidrag är stödföreningar/supporterklubbar och liknande samt föreningar med huvudsaklig uppgift att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.
 • Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att föreningar stängs av från fortsatt bidragsgivning.
 • Med beaktande av fördelningsprinciperna prövar nämnden förutsättningslöst ansökningarna om bidrag för varje nytt verksamhetsår.

Bidragsansökan

Med ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall bokslut,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och budget för innevarande år bifogas. I handlingarna ska det framgå antalet medlemmar i föreningen, varav hemmahörande i Alingsås kommun, medlemsavgiften, lokalkostnader samt de föreningsaktiviteter som genomförts under det gångna året.

Komplett ansökan om ordinarie föreningsbidrag skall vara vård- och
omsorgsnämnden tillhanda senast den 1 april varje år. Ansökan om
kompletterande föreningsbidrag kan ansökas om senast den 1 april eller
den 1 oktober varje år. Nämnden beslutar om ordinarie föreningsbidrag
senast under juni månad.

Särskilda villkor och fördelningsprinciper

Ansökan om kompletterande föreningsbidrag skall uppfylla minst ett av
nedanstående kriterier:

 • Främja frivilligverksamhet i syfte att minska social isolering.
 • Främja projekt som kompletterar omsorgens ordinarie verksamhet.
 • Främja projekt som bidrar till att pröva och utveckla nya metoder och idéer mot omsorg.

Kompletterande föreningsbidrag beviljas inte för investeringskostnader
eller för att minska självkostnaden för personers/föreningars egna aktiviteter, inte heller beviljas kompletterande föreningsbidrag för att
anordna regelbundna uppträdande och/eller aktiviteter mot omsorgens
målgrupper på framförallt äldreboenden. Istället kan kontakt tas med
förebyggandeenheten som har ett utökat ansvar att samverka med
föreningar som vill anordna aktiviteter på äldreboenden.

Beräkning av föreningsbidrag

Av vård- och omsorgsnämndens beslutade föreningsbidrag avsätts
20 procent till kompletterande föreningsbidrag, övriga 80 procent avsätts till ordinarie föreningsbidrag och fördelas till föreningar som uppfyller nämndens krav enligt följande fördelning:

 • 50 procent av ordinarie föreningsbidrag fördelas utifrån en fördelningsnyckel som baseras på antalet betalande medlemmar.
 • 50 procent av ordinarie föreningsbidrag fördelas utifrån en fördelningsnyckel som baseras föreningarnas fasta lokalkostnader.

För att förstärka föreningarnas möjlighet att förutse bidraget och utjämna förändringar av bidraget vägs de föregående två årens föreningsbidrag in.

 • Ansökan om föreningsbidrag för pensionärsföreningar

Astor Ekdahl

NULL

Controller, Ekonomiavdelningen vård och omsorg