Stadsbidrag till privata utförare

Privata utförare i Alingsås kommun kan nu söka stadsbidrag genom kommunen. Vi behöver er ansökan senast den 6/8.

Texten uppdaterad 2020-07-21

Om stadsbidraget

Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att under 2020 fördela bidrag till regioner och kommuner i syfte att ekonomiskt stödja verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19. Syftet med statsbidraget är att ekonomiskt stödja regioners och kommuners verksamheter för merkostnader till följd av sjukdomen covid-19 inom

  • Hälso- och sjukvård och
  • Socialtjänst när det gäller omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag får även lämnas till regioner och kommuner för merkostnader då skötseln av en kommunal angelägenhet överlämnats till en juridisk person eller enskild individ enligt 10 kap. 1 § kommunallagen (2017:725) och som avser sådant som bidrag kan lämnas för enligt denna förordning. Vård och omsorgsförvaltningen  behöver därmed även ta upp dessa merkostnader.

Ansökan gäller för skäliga merkostnader under perioden 1/2 – 30/11 2020. Ansökan gäller för nedlagda kostnader, det vill säga inte prognostiserade kostnader.

Hur gör jag?

Din sammanställning skickas till Astor Ekdahl på mail: astor.ekdahl@alingsas.se, senast torsdagen den 6 augusti 2020.
Finns ytterligare kostnader efter denna ansökningsperiod men som uppstått under perioden februari till augusti, kan de tas med vid nästa ansökningstillfälle.

I Excel-dokumentet du fick på mailen registrerar du era kostnader under punkt 1-5 samt under lämpligt kostnadsslag. Skriv i rutorna bredvid respektive punkt en kortfattad redogörelse för vad kostnaderna har använts till och hur kostnaden kan styrkas. Om du inte fått Excel-dokumentet per mail, hör av dig till Astor Ekdahl på: astor.ekdahl@alingsas.se.

Utöver Excel-filen ska fakturakopia och lönespecifikation bifogas för att styrka merkostnaderna.

Socialstyrelsen har publicerat exempel på vilka merkostnader som kan vara bidragsberättigade. Under rubriken ”Frågor och svar”, hittar ni exempel från Socialstyrelsen. Sidan uppdateras löpande.

Vad händer sedan?

Samtliga merkostnader som Alingsås kommun och alla privata anordnare haft samlas ihop till en gemensam ansökan till Socialstyrelsen. Vi behöver er ansökan senast den 6/8. Socialstyrelsen gör sedan en bedömning av alla regioners och kommuners ansökningar och  därefter fördelas bidraget till respektive huvudman. Således kan inga garantier göras för full ersättning för merkostnader. Alingsås kommun ansvarar för hanteringen av ansökan och fördelning av beviljat bidrag.

Ytterligare ett tillfälle till ansökan för merkostnader kommer att ske under hösten för perioden fram till 30/11.

Alingsås kommun