Miljöfarlig verksamhet

Kommunens miljöskyddsinspektörer besöker regelbundet industrier och andra typer av verksamheter som fordonstvättar, bergtäkter och avloppsreningsverk. Dessa verksamheter kan medföra utsläpp till vattendrag, sjöar, luft och mark och/eller medföra annan olägenhet för människors hälsa eller miljön. Företag och kommunala verksamheter med sådan påverkan definieras som miljöfarlig verksamhet i miljöbalken. Miljöskyddsnämndens uppgift är att kontrollera att dessa verksamheter följer lagstiftningen inom miljöområdet.

Vissa miljöfarliga verksamheter kräver anmälan eller tillstånd enligt miljöbalken. Anmälan lämnas in till miljöskyddsnämnden och tillstånd söks hos länsstyrelsen. I miljöprövningsförordningen (2013:251) framgår vilka verksamheter som behöver anmälas respektive sökas tillstånd för. Om du undrar om din verksamhet är anmälningspliktig eller tillståndspliktig kan du kontakta någon av kommunens miljöskyddsinspektörer för att diskutera frågan.

Tillståndsprövning

Vänd er till  Länsstyrelsen i Västa Götaland om er verksamhet vill söka tillstånd enligt miljöbalken. 

Tillhörande information