Tillsyn av lantbruk och verksamheter med gödselhantering

Miljöskyddskontoret ansvarar för miljötillsynen på lantbruk. Tillsyn görs vid rutinkontroller, klagomål och vid anmälan om verksamhet. Vid besöket kan bland annat kontroll av följande göras: gödselhantering, användande av bekämpningsmedel, avfallshantering samt hantering och förvaring av cisterner och petroleumprodukter.

Gödsels påverkan på miljön och människors hälsa

Gödsel innehåller mycket näringsämnen. Om gödsel läcker till vattendrag kan det leda till att sjöar växer igen. Hög tillgång på näring ökar mängden växter och djur i sjön. När dessa organismer sedan dör, går det åt mycket syre vid nedbrytningen. Detta kan leda till att syret tar slut vid sjöbotten. Då kan till exempel fiskar och andra vattenlevande organismer dö.

Ammoniak är en gas som bland annat kommer från gödsel. Gasen läcker gärna ut i luften och löses i vatten, så att ammoniumkväve bildas. Ammoniumjonerna reagerar med luft och bildar vätejoner, som i sin tur försurar mark och vatten. Försurning kan leda till att växter och djur skadas.

Gödsel innehåller även bakterier som kan göra människor och djur sjuka. Det är alltså viktigt att hindra gödsel från att läcka till dricksvattenbrunnar och vattendrag.

Det finns åtgärder man kan göra för att minska läckage från gödsel.

Lagstiftning

Regeringen har tagit fram en förordning (Förordning (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket) som styr hur gödselhantering ska skötas. Dessutom har Statens jordbruksverk skrivit föreskrifter (Föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:62) om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring) med mer detaljerade regler som gäller för gödselhantering. Miljöskyddsnämnden har enligt Miljöbalken i uppdrag att kontrollera, det vill säga utföra tillsyn över, att dessa regler följs. Miljöskyddskontoret har i uppdrag av Miljöskyddsnämnden att utföra tillsynen.

Sedan 1 januari 2014 klassas Alingsås kommun som nitratkänsligt område. Undantagna är Hemsjö och Ödenäs församlingar. Har man verksamhet inom nitratkänslig område och håller fler än 2 djurenheter (DE), krävs tät lagring av gödseln (att det inte läcker från gödselanläggingen). Vilket djurslag och antal djur man har avgör hur länge man ska kunna lagra gödseln tätt, i 6, 8 eller 10 månader. Oavsett antal djurenheter får lagringen av gödsel inte medföra påverkan på människors hälsa eller miljön. Krav på tät lagring kan alltså ställas även om man har färre än 2 djurenheter. (Utanför nitratkänsligt område är kravet på tät lagring först då man håller fler än 10 DE.)

Exempel på fler regler inom nitratkänsligt område:

 • Dokumentation över hur lagringsvolymen beräknats.

 • Spridning av max 170 kg totalkväve per ha spridningsareal och år.

 • 1 november – 28 februari gäller spridningsförbud av gödselmedel.

 • Gödselmedel får inte spridas på vattenmättad eller översvämmad mark.

 • Gödselmedel får inte spridas på snötäckt mark eller frusen mark.

 • Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark närmare 2 m från vattendrag eller sjö.

 • Gödselmedel får inte spridas på jordbruksmark om lutningen är mer än 10 % till vattendrag eller sjö.

  Så här går tillsynen till

  Vi kontaktar er som har lantbruk eller hästar för att boka en tid för inspektion. Vid besöket, som vi gör tillsammans med er, tittar vi på bland annat gödselhanteringen. Även andra delar kan kontrolleras till exempel dieselcisterner, avfall och kemikaliehantering.

  Besöket är en del av myndighetens arbete med tillsyn, det vill säga kontroll, av verksamheter med miljöpåverkan. Utöver besöket innefattar tillsynen även exempelvis:

 • Förberedelser (inläsning, skrivande av brev, diarieföring och administration)

 • Resa till och från verksamheten

 • granskning av verksamhetens årsrapport, säkerhetsdatablad för bekämpningsmedel och rapport från besiktning av cistern

 • kontakt med andra myndigheter så som till exempel inhämtande av uppgifter från länsstyrelsen om vilka som har har behörighet för att få sprida bekämpningsmedel eller vilka som får utföra egen transport av avfall

 • skrivande av inspektionsrapport från vårt tillsynsbesök

 • eventuell uppföljning av ärendet

  Efter besöket får ni en inspektionsrapport skickad till er. Där i beskrivs er verksamhet och vad som uppmärksammats vid besöket samt vad som diskuterats på plats. Om det fanns brister vid besöket meddelas ni att åtgärda detta inom en viss tid. Om ingen åtgärd blir gjord, kan miljöskyddsnämnden förelägga verksamhetsutövaren (den som är ansvarig för verksamheten) att åtgärda bristen.

  Om vi får in ett klagomål på er verksamhet, kan tillsynen komma att göras utan att vi kontaktar er innan.

  Avgift

  Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för miljöskyddsnämndens tillsyn inom Miljöbalkens område. För tillsynen kommer avgift tas ut enligt timtaxa. Timtaxan för år 2017 är 950 kr/timma. Taxan ändras normalt i samband med årsskifte. Ni kommer att debiteras för den tid som läggs ned i ärendet. Debiteringen sker i efterhand. Vid behov av vidare uppföljning tas ytterligare avgift ut.

  Kontakt vid frågor

  För mer information kontakta miljöskyddskontoret via kommunens växel på telefon 0322-61 60 00.