Underrättelse om granskningsutlåtande tillhörande Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder vid Erskavägen 5, 8 och 9

Samhällsbyggnadsnämnden beräknas ta upp Detaljplan för Sollebrunn, Bostäder vid Erskavägen 5, 8 och 9 (Erska 1:11, 1:12 och del av 1:55) för eventuellt beslut om antagande vid möte 2022-03-21. Förslaget till detaljplan har varit på samråd under tiden 2021-06-01 till 2021-06-25, samt på granskning 2021-11-24 till 2021-12-08 (vilket förlängdes till 2021-12-10 på grund av sen postavgång). Inkomna synpunkter under samråd och granskning har sammanställts i ett Granskningsutlåtande. Granskningsutlåtandet och övriga antagandehandlingar finns på kommunens hemsida, www.alingsas.se (välj ”Bygga, bo och miljö” – klicka på rutan ”Samhällsplanering” och därefter på rutan ”Pågående planarbeten”. I listan finns Detaljplan för Bostäder vid Erskavägen.) Frågor om ärendet besvaras av planarkitekt Lovisa Grahn, lovisa.grahn@alingsas.se , tel.nr: 0322-61 67 46. Alingsås 15 mars 2022 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-03-15
Arkiveras
2022-05-02

Alingsås kommun