Underrättelse om granskning – Detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata

Ett förslag till Detaljplan för underfart vid Krangatans förlängning och gång- och cykelväg vid Borgens gata är nu ute på granskning. Planområdet ligger i Borgens- och Sävelunds industriområde i Alingsås. Förslaget innehåller en underfart för bil och gång- och cykeltrafikanter under Västra stambanan samt en gång- och cykelväg längs med Borgens gata. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 3 juni 2022. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Publicerat
2022-05-10
Arkiveras
2022-06-04

Alingsås kommun