Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Kontor och Centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Kontor och Centrum vid Kabom är nu ute på granskning. Planområdet ligger i nordvästra delen av Alingsås stadskärna. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för Kontor och Centrum samtidigt som befintlig, kulturhistoriskt värdefull bebyggelse avses bevaras och skyddas. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 8 mars 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås KOMMUNLEDNINGSKONTORET

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-02-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§29
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-02-14
Arkiveras
2023-03-09

Alingsås kommun