Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan (Bulten 1)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Industri vid Sävelundsgatan (fastigheten Bulten 1) är nu ute på granskning. Planområdet ligger i industriområdet Sävelund, utmed Sävelundsgatan och i närheten av Vänersborgsvägen. Syftet med planen är att möjliggöra för ny industribyggnad som utformas med hög gestaltning med anledning av dess storlek i förhållande till platsen och kringliggande miljö. Planförslaget möjliggör för en ny testhall i planområdets norra del. Byggnaden planeras att uppföras till en höjd på ca 30 meter och dess form tar inspiration från en elektrisk kopparspole, en cylinder med horisontella linjer av kopparliknande material som omsluter hela testhallen. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 4 juni 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-05-08
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 82
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-05-15
Arkiveras
2023-06-05

Alingsås kommun