Underrättelse om granskning – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan (Hjorten 4)

Ett förslag till Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan (fastigheten Hjorten 4) är nu ute på granskning. Planområdet ligger i kvarteret Hjorten som är beläget inom Alingsås stadskärna. Syftet med planen är att med god anpassning till kvarterets kulturhistoriska värden ge möjlighet att bygga ett nytt bostadshus mot Östra Ringgatan samt två nya bostadshus inne på kvarterets norra gård. Den nya bebyggelsen ska ges hög arkitektonisk kvalitet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planförslaget finns nu på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Granskningstiden pågår till 3 april 2023. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under granskningstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslut att anta detaljplanen. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 30 Alingsås

Typ
Anslag
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum
2023-03-06
Protokoll
Ladda ner
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Paragraf
§ 40
Förvaringsplats
Rådhuset, Alingsås
Sekreterare
Ulrika Månsson
Publicerat
2023-03-09
Arkiveras
2023-04-04

Alingsås kommun