Kungörelse Yxan 25 och Tuvebo 1:10 (Bangatan 4)

En ansökan om bygglov för nybyggnation av nybyggnad av transformatorstation på fastigheten, YXAN 25 och TUVEBO 1:10 (BANGATAN 4) har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2023-000097. Den föreslagna transformatorstationen ersätter en befintlig transformatorstation på samma plats. Byggnaden uppförs på mark som enligt detaljplan (A 481 Kv Hammaren, Yxan) inte får bebyggas samt att byggnaden placeras närmre gräns än 4,5 meter. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 2023-04-21. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns fram till 2023-04-21 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-04-11
Arkiveras
2023-04-21

Alingsås kommun