Kungörelse Vekaryd 1:11

En ansökan om förhandsbesked för bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Förhandsbeskedet avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vekaryd 1:11, öster om Simmenäsvägen. Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Platsen ligger, enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-30), inom ett område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 7 april 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-03-15
Arkiveras
2022-04-08

Alingsås kommun