Kungörelse Vekaryd 1:11

En ansökan om förhandsbesked för bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Förhandsbeskedet avser nybyggnad av ett enbostadshus på fastigheten Vekaryd 1:11, i närheten av Vikarydsvägen. Det aktuella området ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Platsen ligger, enligt översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10-30) inom en värdefull kulturmiljö samt inom ett område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på samhälls-byggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 6 september 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-08-23
Arkiveras
2022-09-07

Alingsås kommun