Kungörelse – utställning av förslag till reviderade avfallsföreskrifter

Tekniska nämnden på samhällsbyggnadsförvaltningen beslutar om att ställa ut förslaget till reviderade avfallsföreskrifter. Innan ett förslag till avfallsföreskrifterna antas av kommunfullmäktige ska de ställas ut till granskning under minst fyra veckor så att de som har eventuella invändningar /synpunkter mot förslaget har möjlighet att lämna dessa till kommunen. UTSTÄLLNINGSPERIOD Utställningen med detta förslag och dess handlingar/dokument kommer finnas tillgängliga under perioden 26 juni-22 augusti 2023 här på den digitala anslagstavlan, på Sveagatan 12 i samhällsbyggnadsförvaltningens entré och på Sollebrunns servicekontor. SYNPUNKTER Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer ta emot synpunkter från allmänhet och andra som är direkt berörda. Synpunkterna ska vara tekniska nämnden tillhanda senast den 22 augusti 2023. Synpunkterna ska vara skriftliga och postas till: Alingsås kommun Tekniska nämnden 441 81 Alingsås eller skickas via E-post: tekniska.namnden@alingsas.se VARFÖR NYA AVFALLSFÖRESKRIFTER? Sedan de förra avfallsföreskrifterna antogs 2014 har några nya förordningar och lagar stiftats på avfallsområdet och några tillkommer vid årsskiftet 2023/2024. Därför har en arbetsgrupp med representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen samt kommunledningskontoret gemensamt tagit fram förslag till reviderade avfallsföreskrifter. Här spaltar vi några av lagändringarna som påverkar avfallsföreskrifterna: - 1 augusti 2020 ny avfallsförordning. Nya begrepp: tidigare hushållsavfall är numer kommunalt avfall samt avfall under kommunalt ansvar. - 1 januari 2022 inte längre producentansvar för returpapper (tidningar) nu kommunalt ansvar - 1 januari 2023 kommunerna har ansvar för insamling av sorterat bygg- och rivningsavfall som inte kommer från yrkesmässig verksamhet. - Från den 1 januari 2024 blir kommunen skyldig att samla in utsorterat matavfall från både hushåll och verksamheter. Både hushåll och verksamheter blir också skyldiga att sortera ut bioavfall i följande fraktioner: - park- och trädgårdsavfall som innehåller parkslide eller invasiva arter enligt EU-förteckningen, - annat park- och trädgårdsavfall, - biologiskt nedbrytbart köks- och livsmedelsavfall, dvs matavfall. - Från den 1 januari 2024 får kommunerna ansvar för insamling av förpackningar från hushåll genom fastighetsnära insamling eller lättillgängliga insamlingsplatser. BEGREPPSFÖRKLARINGAR Kommunens avfallsplan tillsammans med avfallsföreskrifterna bildar kommunens renhållningsordning. - Avfallsföreskrifter: Av avfallsföreskrifterna framgår vilka skyldigheter och vilket ansvar som vilar på olika aktörer. I kommunens gällande avfallsföreskrifter finns regler som b.la. föreskrifter om hämtning, avfallsbehållares placering, dragväg samt avfallsutrymmens och transportvägars utformning. Fastighetsinnehavaren är ansvarig för att kommunens regler om avfallshantering enligt gällande föreskrifter om avfallshantering följs. (utdrag ur renhållningstaxan). - Avfallsplan: Av avfallsplanen framgår uppgifter om avfall inom kommunen och kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd, farlighet etc. - Renhållningsordning: Renhållningsordningen är kommunens verktyg för att styra avfallshanteringen och en rättslig grund i det dagliga arbetet samt vid tvister etc.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Tekniska nämnden
Publicerat
2023-06-09
Arkiveras
2023-06-25

Alingsås kommun