Kungörelse Upplo 1:1

En ansökan om Bygglov inredande av ytterligare bostad, till-byggnad och utvändig ändring av tvåfamiljshus på fastigheten Upplo 1:1 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2020-000575). Bygglovsåtgärden innebär att ytterligare en bostad inreds på övre plan. Byggnaden kommer således att ha tre lägenheter. En trappa och en terrass med mått 4000*7000 mm tillbyggs den befintliga byggnaden, vars ändamål är att fungera som entré till den nya lägenheten. Fastigheten är belägen utanför planlagt område och områdesbestämmelser och omfattas således av 9 kap 25 § Plan- och bygglagen, att byggnadsnämnden ska underrätta dem som berörs enligt 5 kap 11 § första stycket 2 och 3 och ge dem tillfälle att yttra sig över en ansökan. Fastigheten är inventerad för sitt kulturhistoriska värde och omnämns i Kulturmiljöprogrammet för Alingsås kommun (antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-25). De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 17 september 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2020-09-02 till 2020-09-17 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla, alingsas.se och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-09-01
Arkiveras
2020-09-18

Alingsås kommun