Kungörelse Tuvebo 1:40

En ansökan om bygglov för tillbyggnad av vattentorn, har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000553. Berörd del av fastighet ligger utanför detaljplanelagt område. Åtgärden innebär att befintlig trapphus ska byggas till. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 24 september 2021. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-09-08 till 2021-09-24 på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-09-07
Arkiveras
2021-09-25

Alingsås kommun