Kungörelse Tuvebo 1:10

En ansökan om förlängning av tidsbegränsat bygglov, t.o.m. 2022-06-30, på fastigheten Tuvebo 1:10 har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2022–000 084. Berört område omfattas av detaljplan, DP 200. Åtgärden avser uppställning av byggbodar som etablering för byggarbete på Gjutaren 18:1, tidigare ärende LOV 2021-000 136. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast 2022-03-23. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2022-03-09 till 2022-03-23 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-03-07
Arkiveras
2022-03-24

Alingsås kommun