1 Driftstörningar

Kungörelse Tuvebo 1:1

En ansökan om bygglov har inkommit till Bygg- och miljönämnden angående nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Tuvebo 1:1, Hantverksgatan 1B. Diarienummer LOV 2023-000315. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom detaljplan DP 157, Verksamheter vid Hantverksgatan 1 (laga kraft 2010-12-02). Åtgärden som ansökan gäller avviker från detaljplanen då sökt byggnad placeras på mark som betecknats som Allmän plats – Park, mark som inte är avsedd för bebyggelse. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkterna lämnas skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast 2023-09-05. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2023-08-21 till 2023-09-05 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och i entrén på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-08-18
Arkiveras
2023-09-07

Alingsås kommun