1 Driftstörningar

Kungörelse Stadsskogen1:1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t.o.m. 2023-06-30 på fastigheten STADSSKOGEN 1:1, vid Tomtebogatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Etableringen av manskapsbodar är till för byggnation med flerbostadshus på fastigheten Tomteboskogen 1 och består av 5 bodar och en mindre wc-bod i markplan och 3 bodar ställs ovanpå och får en totalhöjd på 6,2 m. Bodarnas fasader är av trä i blå kulör och tak av svart takpapp. Etableringen får en byggnadsarea på 132 m² och en bruttoarea på 208 m². Ett nätstaket omgärdar området. Bodarna kopplas till kommunalt VA. Ärendenummer LOV 2021–000975. Fastigheten är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen (ÖP) för Alingsås kommun (laga kraft 2018-11-22) är området utpekat med ortstudier med detaljerade rekommendationer, RFB, som innebär tätortsbebyggelse, huvudsakligen bostäder. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 8 mars 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-02-14
Arkiveras
2022-03-09

Alingsås kommun