Kungörelse Stadsskogen 2:64

Kungörelse Stadsskogen 2:64 En ansökan om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2026-08-01 för upplag av massor har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021-000412. Åtgärden innebär lagring av massor vid utbyggnad av byggväg. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 2021-07-14. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-06-23 till 2021-07-14 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-06-22
Arkiveras
2021-07-15

Alingsås kommun