Kungörelse Stadsskogen 1:45

Beslut har fattats för Stadsskogen 1:45 gällande bygglov för mur. Bygglov har beviljats 2022-04-27. Diarienr: LOV 2022-000138. Beslutet och handlingar finns tillgängligt på Samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontakt: bygglov@alingsas.se Överklagandetiden är fyra veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidning.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-05-10
Arkiveras
2022-06-27

Alingsås kommun