1 Driftstörningar

Kungörelse Stadsskogen 1:1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppförande av manskapsbodar t.o.m. 2024-06-01 på fastigheten STADSSKOGEN 1:1, vid Alfhemsvägen/Ekhagegatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Etableringen av manskapsbodar är till för nyanläggning av genomfartsgata mellan områdena Kavlås och Stadsskogen med tillhörande gång och cykelväg och består av 2 bodar. Bodarnas fasader är av trä i grå kulör och tak av takpapp. Byggnaden får en byggnadsarea på ca 50 m². Bodarna kopplas till kommunalt VA. Den aktuella platsen är belägen utanför planlagt område. I översiktsplanen (ÖP) för Alingsås kommun är området utpekat med värdefull natur-, kultur och rekreationsmiljö. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. SYNPUNKTER Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 4 augusti 2023. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Ärendenummer LOV 2023–000358.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-07-07
Arkiveras
2023-08-05

Alingsås kommun