Kungörelse Stadsskogen 1:1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för byggskylt på fastigheten Stadsskogen 1:1 har inkommit till samhälls-byggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2022-489 Fastigheten ligger inom detaljplan DP 155 och området där skylten ska placeras är reglerat med bestämmelsen Natur. Åtgärden som ansökan avser avviker från gällande detaljplan då sökt byggnad placeras på mark som inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på ansökan. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnads- förvaltningen senast den 30 september 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnads- förvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns fram till den 30 september 2022 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnads-förvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-09-06
Arkiveras
2022-10-01

Alingsås kommun