Kungörelse Sörhaga 2:1

En ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställning av byggbodar på fastigheten Sörhaga 2:1 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2021–000183. Åtgärden avviker från gällande detaljplan, DP 170, avseende delvis placering på prickmark, mark som ej för bebyggas, och total byggnadshöjd: 6 m istället för 5,5 m. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast 2021-04-23. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2021-04-07 till 2021-04-23 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2021-04-06
Arkiveras
2021-04-24

Alingsås kommun