Kungörelse Sörhaga 2:1

En ansökan om bygglov för utvändig ändring på fastigheten Sörhaga 2:1, Nolhaga Allé 11 har inkommit till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Ärendenummer LOV 2021–000977. Åtgärden avser att återställa Trädgårdsmästarvillan till sin ursprungliga utseende, bl.a. kommer ursprunglig takkupa återuppförs likt ursprungligt och en tillbyggnad i form av farstukvist ska uppföras på fasaden mot syd. Tillbyggnaden placeras på mark som enligt detaljplan (DP 170) inte får bebyggas. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 16 mars 2022. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2022-03-02 till 2020-03-16 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-03-02
Arkiveras
2022-03-17

Alingsås kommun