Kungörelse Solen 14

En ansökan om tidsbegränsat bygglov har inkommit till Bygg- och miljönämnden angående nybyggnad av byggbodar på fastigheten Solen 14, Kungsgatan 4. Diarienummer LOV 2023-000544. Den föreslagna byggnadsplatsen ligger inom detaljplan DP 220, Kontor och Centrum vid Kabom (Solen 14 och del av Centrum 1:17), laga kraft 2023-07-07. Åtgärden som ansökan gäller avviker från detaljplanen då sökt byggnad placeras på mark som är avsett för användningen ”Kontor”, på en yta med bestämmelsen ”ö2 - Marken får inte förses med byggnad”. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden. Synpunkterna lämnas skriftligen till Bygg- och miljönämnden senast 2023-11-09. E-postadress: bygglov@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns under perioden 2023-10-25 till 2023-11-09 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Bygg- och miljönämnden
Publicerat
2023-10-25
Arkiveras
2023-11-10

Alingsås kommun