Kungörelse plansamråd – Detaljplan för Bostäder vid Bryngeskogsvägen

Ett förslag till Detaljplan för Bostäder vid Bryngeskogsvägen är nu ute på samråd. Planområdet ligger i stadsdelarna Stadsskogen och Rosendal i Alingsås. Förslaget innehåller upp mot 200 bostäder fördelade på flerbostadshus i fyra till fem våningar samt radhus inom ett område som idag utgörs av kuperad skogsmark inom i huvudsak Stadsskogen 2:122 och 2:123. Planförslaget är i linje med översiktsplanen för Alingsås kommun. Kommunen bedömer att förslaget kan antas medföra en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats. Förslag till detaljplan finns här på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till 2022-04-07. Öppet hus ordnas 2022-03-24 kl 17.30-19.00 på Sveagatan 12. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. E-postadress: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås Kommunledningskontoret

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Publicerat
2022-03-16
Arkiveras
2022-04-08

Alingsås kommun