Kungörelse Östad 45:1

Två ansökningar om bygglov på fastigheten Östad 45:1 skifte 1, har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Åtgärderna avser nybyggnation av nätstationer. Fasaderna utgörs av röd plåt (NCS S6030-480R) och takbeklädnaderna är svart plåt (NCS S9000-N). LOV 2022-000524 Ansökan avser nybyggnad av en nätstation på fastigheter Östad 45:1. Byggnadsarean är 5,3 kvm och byggnadshöjden är 2,2 meter. Nätstationen grundläggs på grus och placeras ca 4 meter från Rågsjövägen. Koordinater: SWEREF 99 TM N, 6430584-649 E 349126,828. LOV 2022-000526 Ansökan avser nybyggnad av en nätstation på fastigheter Östad 45:1. Byggnadarean är 5,7 kvm och byggnadshöjden är ca 2,3 meter. Nätstationen grundläggs på grus och placeras ca 3 meter från Rågsjövägen. Koordinater: SWEREF 99 TM, N 6430099,530 E 349308,658. Fastigheten är belägen utanför planlagt område och områdesbestämmelser och omfattas således av 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Sakägarkretsen är i samtliga ärenden stor och därför kungörs detta enligt 5 kap. 35 § PBL. Handlingarna finns utställda fram till 7 augusti 2022 på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 7 augusti 2022. Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås, E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se

Alingsås kommun