1 Driftstörningar

Kungörelse Östad 45:1

En ansökan om bygglov för transformatorstation har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Transformatorstationen placeras i närheten av korsningen mellan väg 180 och väg 190, intill Östad bergtäkt. Transformatorstationen ska ersätta befintlig station i närområdet. Den aktuella platsen ligger utanför detaljplan och områdesbestämmelser. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 16 december 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-11-28
Arkiveras
2022-12-18

Alingsås kommun