Kungörelse Östad 45:1

En ansökan om bygglov på fastigheten Östad 45:1 skifte 1, har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Åtgärden avser nybyggnation av nätstation. Fasaden utgörs av röd plåt (NCS S6030-480R) och takbeklädnad är svart plåt (NCS S9000-N). LOV 2022-000527 Ansökan avser nybyggnad av en nätstation på fastigheter Östad 45:1. Byggnadarean är 6,7 kvm och byggnadshöjden är 2,2 meter. Nätstationen grundläggs på grus och placeras ca 18,8 meter från Kungälvsvägen. Koordinater: SWEREF 99 TM N, 6428773,808 E 348457,129. Fastigheten är belägen utanför planlagt område och områdesbestämmelser och omfattas således av 9 kap 25 § Plan- och bygglagen. Sakägarkretsen är i samtliga ärenden stor och därför kungörs detta enligt 5 kap. 35 § PBL. Handlingarna finns utställda fram till 13 september 2022 på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på samhällsbyggnads-förvaltningen, Sveagatan 12 i entrén. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 13 september 2022. www.alingsas.se Alingsås kommun Samhällsbyggnadskontoret 441 81 Alingsås E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-08-30
Arkiveras
2022-09-14

Alingsås kommun