Kungörelse Östad 15:1

En ansökan om bygglov har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden för nybyggnation av enbostadshus samt garage på fastigheten ÖSTAD 15:1, Södra Hjällnäsvägen 19. Ärendenummer LOV 2020-286. Ansökan avser en åtgärd som är tänkt att utföras i ett område som inte omfattas av någon detaljplan eller områdesbestämmelser. På byggnadsplatsen finns för närvarande ett bostadshus som avses rivas. I översiktsplanen för Alingsås kommun (antagen 2018-10- 31) ligger platsen inom ett sammanhängande område med värdefull natur samt inom ett område med hög skyddsnivå för enskilda avlopp. Platsen ligger även inom en bevarandeplan för odlingslandskapet (”82- 06B, Östad, Vikaryd”) och inom riksintresse för naturvård (”Anten - Mjörn”). Platsen ligger inom strandskyddat område, dispens finns. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på bygglovet. Synpunkterna lämnas skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 6 juni 2020. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadskontoret, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på alingsas.se, Alingsås kommuns digitala anslagstavla och på Samhällsbyggnadskontoret, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2020-05-19
Arkiveras
2020-06-07

Alingsås kommun