Kungörelse om samråd för Nolhaga vattenskyddsområde

Kommunen har en nödvattentäkt som ska fungera som dricksvattenförsörjning i en krissituation utifall den ordinarie vattenförsörjningen blivit utslagen. Detta samråd avser ett förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter som kommunen nu har tagit fram. Skyddsområdet med föreskrifter ska hjälpa till att skydda och minska risken för påverkan på nödvattentäkten så att denna kan användas när det finns behov. Det föreslagna vattenskyddsområdet är ett avgränsat geografiskt område där särskilda föreskrifter gäller, se fullständig kungörelse och samrådshandlingar nedan. Samrådstiden pågår under perioden 2023-05-24 till 2023-06-21. Om du vill lämna synpunkter gör du i första hand detta via mejl till adressen vatten@alingsas.se , skriv ”samråd Nolhaga vatten” i rubrikfältet. Ange namn och adressuppgifter, företagsnamn eller organisationsnummer i mejlet. Du kan även skicka in synpunkter via brev till: VA-avdelningen Sveagatan 12 441 81 Alingsås Märk kuvertet ”samråd Nolhaga vatten” SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Alingsås kommun