Kungörelse om samråd – Detaljplan för Alingsås, Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Fastighet Hjorten 4)

Ett förslag till detaljplan för Bostäder vid Östra Ringgatan 13-15 (Hjorten 4) är nu ute på samråd. Planområdet ligger i kvarteret Hjorten som är beläget inom Alingsås stadskärna. Syftet med planen är att med god anpassning till kvarterets kulturhistoriska värden ge möjlighet att bygga ett nytt bostadshus mot Östra Ringgatan samt två nya bostadshus inne på kvarterets norra gård. Den nya bebyggelsen ska ges hög arkitektonisk kvalitet. Syftet är också att skydda kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Planförslaget finns nu här på www.alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Sveagatan 12. Samrådstiden pågår till den 10 november 2022. Den som vill lämna synpunkter ska göra det till Kommunstyrelsen senast under samrådstiden. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under samrådstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. E-post: kommunstyrelsen@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, 441 81 Alingsås

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum
2022-09-05
Länk till ärendesajt
Ärendesajt
Publicerat
2022-10-21
Arkiveras
2022-11-11

Alingsås kommun