Kungörelse Norden 2

En ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus på fastigheten Norden 2, vid Norra Ringgatan har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden. Ärendenummer LOV 2022-000145. Åtgärden avser ändring av tidigare beviljat bygglov LOV 2021-000192 med beslutsparagraf § 180 2021.306 SBN och avser 2 lägenheter i fasad mot söder med ändrad utformning av två takkupor till en takkupa med en bredd av 6,34 m, vilket är 0,56 m bredare än tidigare ansökan. Tidigare bygglovsbeslut har 2021-12-06 vunnit laga kraft enligt gällande detaljplan A473 och A473Ä avviker åtgärden mot detaljplanens bestämmelser avseende att den totala bredden för takkuporna överskrids. Detaljplanen medger en bredd av 8,3 m och förslaget innebär en bredd för takkupor i fasad mot söder med 13,82 m. Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på ansökan om bygglov. Synpunkterna lämnas skriftligen till: Samhällsbyggnadsnämnden senast den 22 april 2022. E-postadress: samhallsbyggnad@alingsas.se Postadress: Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås. Mer information om ärendet finns här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla på alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12 i entrén.

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-04-05
Arkiveras
2022-04-23

Alingsås kommun