1 Driftstörningar

Kungörelse Noltorp 2:4

En ansökan om bygglov på fastigheten Noltorp 2:4 har inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden (Dnr 2022-285). Åtgärden innebär nybyggnad av transformatorstation på gräsytan öster om gatan Laggarebacken. Åtgärden avviker från gällande detaljplan då platsen enligt detaljplanen är avsedd för anlagd park. Station placeras utanför område avsett för transformatorstation pga. kommunala vattenledningar är förlagda över det området. Handlingarna finns utställda under tiden 18 maj – 9 juni 2022 här på Alingsås kommuns digitala anslagstavla alingsas.se och på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Sveagatan 12. De som anser sig berörda kan framföra synpunkter skriftligen till Samhällsbyggnadsnämnden senast den 9 juni 2022. Alingsås kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 441 81 Alingsås, E-post: samhallsbyggnad@alingsas.se Samhällsbyggnadsförvaltningen

Typ
Kungörelse
Nämnd/avsändare
Samhällsbyggnadsnämnden
Publicerat
2022-05-17
Arkiveras
2022-06-10

Alingsås kommun